Avrupa Birliği Girişimi
Haberler
AB tarafından Fonlanan “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının” Değerlendirilmesi
01.06.2015
Ermenistan | Eurasia Partnership Foundation

Arka Plan Bilgileri

Ermenistan ve Türkiye'den gelen sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum Ocak 2014'ten bu yana “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programını” (ATNP) yürütmektedir. ATNP şu kuruluşlar tarafından uygulanmaktadır: Ermenistan'dan Civilitas Vakfı (CF), Avrasya Ortaklık Fonu (EPF), Kamusal Gazetecilik Kulübü (PJC), Bölgesel İncelemeler Merkezi (RSC) ve Türkiye'den  Anadolu Kültür,  Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlık Derneği (hCa) ve Hrant Dink Vakfı.

 

Bu program, IfS tarafından fonlanan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini desteklerken, önceki bir dizi Ermenistan-Türkiye diyalog girişiminden güç alan ilk çalışma niteliğindedir. Çalışmalar, Ocak 2014'de başlamıştır ve Haziran 2015'te sona erecektir, bütçesi 2. 000. 000 €'dur. Programın yönetilmesi görevi AB Gürcistan Delegasyonu'na verilmiştir. Delegasyon, FPI, EEAS ve Yerevan ile Ankara'daki AB Delegasyonları arasında yakın eşgüdüm ve bilgi paylaşımı olmasını temin etmektedir.

 

ATNP Konsorsiyumu'nda üç yönetim kademesi bulunmaktadır: Sekiz kuruluşun başkanlarından oluşan Yönetim Kurulu; Konsorsiyumun, baş ortak ya da ana alıcı olarak EPF tarafından uygulanan idari ve finansal yönetim ve Konsorsiyumun, Türkiye'de, Hrant Dink Vakfı'nda bulunan İletişim Koordinatörü tarafından konsolide edilen ve koordine edilen dış iletişim çalışmaları.

 

Programın genel amacı, insanlar arasındaki ilişkileri geliştirerek, ekonomi ve iş bağlantılarını genişleterek, kültür ve eğitim faaliyetlerini ilerleterek ve her iki toplumda dengeli bilgilere erişimi kolaylaştırarak, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ve sınırın açılmasına yönelik sivil toplum çalışmalarını desteklemektir. Programın özel amacı, iki toplum arasındaki ilişkileri, sivil toplum, gençlik, şirketler, politika yapıcılar, sanatçılar, medya ve akademisyenler arasında sürdürülebilir ve kalıcı bağlantılar kurarak ve belirli ortak girişimleri yürütürken tavır değişimine dair olumlu örnekler gerçekleştirerek iyileştirmektir.

 

Konsorsiyum üyeleri tarafından uygulanan faaliyetlerin dışında, Konsorsiyum bir Alt Hibe Programı oluşturmuş ve Ermenistan ile Türkiye'den bireyleri ve sivil toplum kuruluşlarını (Konsorsiyum üyeleri dışında) kendi proje fikirlerini sunmaya ve uygulamaya davet etmiştir. Alt Hibe Programına 130 başvuru gelmiş ve 11 proje desteklenmiştir.

 

Değerlendirmenin amaçları şunlardır: 

 

1) Program faaliyetlerinin Ermenistan-Türkiye ilişkilerindeki değişen siyasi bağlamda geçerliliğinin devamlılığını değerlendirmek;

 

2) Programın genel etkililiğini ve Ermenistan ve Türkiye'de sivil topluma ve demokratikleşme süreçlerine olan katkısını değerlendirmek;

 

3) Programdaki faaliyetlerin Ermenistan ve Türkiye'nin sivil toplumları arasındaki bağların oluşturulmasını destekleme bakımından verimliliğini değerlendirmek (para karşılığı alınan değer);

 

4) Mantıksal Çerçevede (Bu ve diğer dahili belgeler sadece seçilen adaya sağlanacaktır) belirtilen şekilde, programın sonuçlarına ve hedeflerine erişilme düzeyini değerlendirmek;

 

5) Konsorsiyumun tüm faaliyetlerinde kaydedilen ilerleme ve bunların sonuçlarına dair bir genel özet sağlamak;

 

6) Konsorsiyumun üyeleri ve Alt Hibe alıcıları tarafından uygulamaya konan çok sayıdaki faaliyetin (hem çıktı hem de sonuç düzeyindeki) sonuçlarına dair daha ayrıntılı bir değerlendirme sağlamak; seçilme kriterleri Konsorsiyum ile istişare halinde belirlenmelidir;

 

7) Programın program, iletişim/görünürlük ve Konsorsiyum yönetimi ile ilgili olan yönlerini değerlendirmek; ileride Ermenistan-Türkiye girişimleri konusunda konsorsiyum tarafından yürütülecek olan yönetim uygulamaları için iyileştirme tavsiyelerinde bulunmak;

 

8) Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirmek üzere ilerideki çalışmalara yönelik olarak program bileşenlerinin sürdürülebilirliğini artıracak olan eylemler önermek;

 

9) Konsorsiyum ve AB'nin programdan edinilen dersler ve iyi uygulamalar konusunda çıkarımda bulunmak üzere yardımcı olmak; aynı zamanda, uygulayıcıların dikkatini olası takip çalışmaları, beklenmedik olumlu ve olumsuz sonuçlar ve geçerli ise planlanmamış ek etkiler konularına çekmek.

 

Değerlendirme, aşağıdakileri içeren farklı bilgi toplama yöntemlerinin bir bileşimini içermelidir:1) masa başı araştırma, programın raporlarının, yayınlarının, medya haberlerinin, web sitesinin vs. analiz edilmesi;2) Konsorsiyum üyelerinin çalışanları, Programın ortakları, bağışçıları, yararlanıcıları ve paydaşları ve aynı zamanda sivil toplum temsilcileri ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirmek. Muhtemelen ve ihtiyaca dayalı olarak, odak gruplar gibi başka araştırma araçları da kullanılabilir.

 

Ermenistan ve Türkiye'den gelen ATNP Konsorsiyum üyeleri ilgili tüm program belgelerini (yukarıdaki Mantıksal Çerçeve dahil), program yararlanıcılarının ve ilgili diğer paydaşların iletişim bilgilerini sağlayacaktır. Gerekirse, EPF (Ermenistan, Yerevan'da) ve HDV (Türkiye, İstanbul'da) odak grup görüşmeleri ve/veya mülakatları için gerektiği gibi donatılmış ofis alanı sağlayacaklardır.

 

programa yönelik olarak;
Değerlendirme danışmanı ve danışmanlar ekibi, ana ortakların bulunduğu ve birçok faaliyetin gerçekleştirilmiş olduğu Yerevan, İstanbul ve Ankara kentlerine seyahat etmelidirler.

 

Değerlendirmenin Kullanım Amacı

 

Değerlendirmenin ana yararlanıcısı Avrupa Komisyonu (European Commission - EC) olacaktır. Değerlendirme ile, EC'ye Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine yönelik ilerideki programlar ve yatırımların yanı sıra, genel olarak Ermenistan-Türkiye girişimlerine dair kılavuzluk sağlanacaktır. EC değerlendirmenin sonuçlarını her iki ülkede bulunan diğer paydaşlar ile paylaşmaya karar verebilir. EC'nin onayına dayalı olarak, raporun genel bulguları kamuoyu ile paylaşılabilir.

 

Konsorsiyumun üyeleri, değerlendirmeyi, Ermenistan-Türkiye normalleşme girişimlerini devam ettirmeye
yönelik bir kılavuz olarak kullanacaklardır.

 

Zaman Çizelgesi ve Raporlama Gereklilikleri

 

Başvurular için Son Tarih: 15 Haziran 2015 (Yerevan saati ile 17:00)

Seçim sonucu duyuru tarihi: 22 Haziran 2015.

 

Danışman veya danışmanlar ekibi çalışmalarına 3 Temmuz 2015 veya mümkün olan en kısa sürede başlamalıdırlar.

Değerlendirmenin, ana bulgular ve tavsiyelerin özetlendiği ilk kısa ve öz taslak versiyonu 24 Temmuz 2015 tarihine kadar EPF'ye sunulmalıdır.

Nihai değerlendirme raporu EPF'ye en geç 24 Ağustos 2015 tarihinde gönderilmelidir.

 

Çıktılar 

 

Bu değerlendirmeden beklenen kilit ürün, İngilizce dilinde, asgari ölçüde aşağıdaki bölümleri içermesi gereken, genel hatlarıyla ortaya konan konulara dair kapsamlı bir analiz raporudur:

 • Yönetici özeti;
 • Giriş;
 • Programın kısa açıklaması;
 • Değerlendirme metodolojisinin açıklaması;
 • Sonuç, çıktılar ve ortaklık stratejisi açılarından durumun
 • analizi;
 • İlerideki programlar için rehberlik sağlamak üzere fırsatların analizi;
 • İyi uygulamalar ve çıkarılan dersler dahil olmak üzere kilit bulgular;
 • Çıkarımlar ve tavsiyeler (değişen siyasi ortam ve ileride bu alandaki her türlü
 • finansmanı eksiksiz olarak gerekçelendirme ihtiyacı hesaba katılarak);
 • Ek belgeler: Çalışma şartnameleri, mülakat yapılan kişiler, gözden geçirilen belgeler vs. ;
 • Raporun özetlendiği PDF veya PPT formatındaki sunum.

Bütçe

 

Değerlendirmenin bütçesi (net) 10.000 € olup, Ermenistan ve Türkiye arasında seyahat, ülke içinde ulaşım, konaklama, yemek ve iletişim ücretleri ve harcamalarını içermektedir. Buna ek olarak, ofis alanları, Internet erişimi vs. gibi bazı lojistik maliyetler EPF ve HDV tarafından üstlenilecektir. Bu meblağı aşan teklifler reddedilecektir.

EPF, yükümlünün/yükümlülerin lojistik harcamalarını karşılayabilmeleri için 4000 €'ya kadar ön ödeme yapabilir. EPF ikinci (nihai) ödemeyi ancak, kapsamlı analiz raporunun nihai olarak onaylanmasından sonra (yorumların nihai ürüne dahil edilmesi süreci dahil) yapacaktır.

 

Teklif İsteği

EPF bu değerlendirmeyi yürütmek üzere bireyler veya kuruluşların tekliflerini beklemektedir.

Başvuru sahipleri, aşağıdakileri içeren, İngilizce dilinde bir teklif göndermelidirler:

 • Başvuru sahibinin veya başvuru ekibinin vasıflarına (ilgili alanlarda değerlendirme yürütme konusundaki deneyimi gösteren özgeçmiş(ler) dahil) dair ayrıntılı açıklama;
 • Taslak iş planı ve metodolojisi. Başvuru sahibi veya başvuru ekibi özellikle seyahatlerin ve mülakatların sıralamasına ve önerilen yaklaşık mülakat sayısına özen göstermelidir; programın odaklanılacak olan yönleri veya faaliyetleri ile ilgili tercihlerini belirtebilirler. Her türlü ek metodolojik husus bir avantaj olacaktır.

 Seçim Kriterleri

ATNP Konsorsiyum Üyeleri, AB Gürcistan Delegasyonu ile birlikte, son teklif gönderme tarihine kadar eksiksiz bir teklif gönderen kuruluşlar veya bireyler arasından kazanan adayı seçecektir.

Seçim kriterleri aşağıdakileri içerecektir:

 • Teklifin yukarıda belirtilen şartlara uyma derecesi;
 • Önerilen metodolojinin kalitesi;
 • Başvuru sahibinin veya başvuru sahiplerinden oluşan ekibin, benzeri girişimleri değerlendirme
 • konusundaki geçmiş deneyimleri dahil olmak üzere sahip oldukları vasıflar;
 • Önerilen metodolojinin ve iş planının fizibilitesi;
 • Önerilen eylem planındaki zaman kısıntılarına riayet etme yetisi.

Başvuru Süreci

Başvuru sahipleri tekliflerini aşağıdaki adreslere göndermelidirler:

[email protected] ve [email protected]

Etkinlik Takvimi
NİSAN
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin