Avrupa Birliği Girişimi
Haberler
HİBE PROGRAMI - Başvuru Çağrısı
Ermenistan, Türkiye |
Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından Avrupa Birliği desteği ile yürütülen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: 3. Evre (ATNP3) kapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı açıldı.

(BAŞVURUSU SÜRESİ UZATILDI: YENİ SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2020)

 

Genel Tanım

 

Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından Avrupa Birliği desteği ile yürütülen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: 3. Evre (ATNP3) kapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı açıldı. Programı yürütecek Konsorsiyum, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Yurttaşlık Derneği (YD) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşuyor.

                                     

Program, Türkiye ve Ermenistan toplumlarında bölgesel barış ve istikrar, demokratik çoğulculuk ve sosyal kapsayıcılığa katkı sağlamaya yönelik sivil toplum katılımını ve faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Program’ın hedefleri iki yönlüdür: a) Mevcut ortaklarla uzun vadeli işbirliği kurarak ve diyalog sürecine yeni aktörler katarak Ermenistan-Türkiye diyaloğunun ve normalleşmesinin taraftarlarını genişletmek, b) Ermenistan-Türkiye normalleşmesini desteklemek için yerelde, devlet ve devlet dışı paydaşların yanı sıra uluslararası aktörlerle etkin katılım yoluyla çok boyutlu katkıların araştırılması ve haritalandırılması. Program yürütücüsü Konsorsiyum’un nihai hedefi, Ermenistan-Türkiye kara sınırının açılmasına ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunacak siyasi gelişmeler ve daha büyük ölçekli katkılar için verimli bir zemin hazırlamaktır.

                                                          

Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılık; diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını teşvik etmek ve desteklemektir. Bu doğrultuda, Konsorsiyum, Türkiye ve Ermenistan’dan Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla bir Hibe Programı oluşturdu. Hibe Programı, her iki ülkeden birey ve kuruluşları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı’nın genel hedefine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak proje fikirlerini sunmaya ve hayata geçirmeye davet ediyor. Hibe Programı Konsorsiyum’un Program faaliyetlerine daha geniş bir paydaş grubu dâhil etmesine ve etkisini artırmasına izin verecektir. Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı’nın önceki aşamalarında olduğu gibi Konsorsiyum, çok çeşitli temalarda diyalog fırsatlarını ele alan projeleri değerlendirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Ancak, bu dönemde aşağıdaki amaçlara yönelik proje fikirlerine belirli bir öncelik verilecektir:

                                                                                                                          

 • Ermenistan ve Türkiye arasında ticari imkânların ve ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi,
 • Hassas veya engelli toplulukları temsil eden kuruluşlar ve uzmanlar / bireyler arasında işbirliği kurulması, teşvik edilmesi ve / veya bu grupların toplumdaki haklarının teşvik edilmesi,
 • Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili konularda Ermenistan ve Türkiye arasında işbirliğinin desteklenmesi,
 • İki ülkede eğitimle ilgili çalışan, üniversite, eğitim merkezi ve think-tank gibi kurum ve yapılar arasındaki işbirliklerinin ilerletilmesi,
 • İki komşu ülke arasında hareketlilik ve göç konularında, ya da bu konulara dair söylem üzerine yapılan çalışmaların yürütülmesi.

 

Buna karşın, yukarıda belirtilen alanlar dışında farklı alanlarda yapılacak projelere ait başvurular da Konsorsiyum ve Program’ın diğer paydaşları tarafından belirlenen seçim kriterlerine uyumlu bir şekilde değerlendirilecektir.

 

Toplam bütçesi 180.000 Avro olan Hibe Programı, uygulama süresi en fazla 12 ay olacak 8 ilâ 12 farklı proje teklifine 10.000 ilâ 25.000 Avro arasında bir hibe desteği sunmayı hedefliyor.

 

Hibe Programı’nda desteklenecek projelerde eş-finansman şartı aranmamaktadır ve projenin tamamı Program kapsamında yürütülebilir. Buna karşın, halihazırda eş-finansman desteği ile devam eden, ya da Avrupa Birliği dışında başka fon sağlayıcılar tarafından desteklenerek başlama safhasında olan projeler Hibe Programı’ndan yararlanabilir. Eğer yapılan başvuru, eş-finansman ihtiyacı olan ve henüz başlamamış bir projeye ait ise, a) onaylanan ya da başvurulan diğer bütçe kaynaklarının başvuru formunda detaylı olarak belirtilmesi; b) Hibe Programı başvurusunda talep edilen bütçenin açık bir şekilde tanımlanması ve gerekçelendirilmesi, ve c) Avrupa Birliği ve Konsorsiyum görünürlüğünün AB İletişim ve Görünürlük kriterlerine uygun bir şekilde sağlanacağının taahhüt edilmesi koşuluyla başvuru yapılabilir.

 

Başvuruya Uygunluk

 

 • Hibe Programı, her iki ülkeden Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarının başvurularına açıktır. Kâr amacı güden kuruluşlar da Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı genel hedefine katkı sağlamak koşuluyla, kâr amacı gütmeyen faaliyetlerini gerçekleştirmek için Hibe Programı’ndan yararlanabilir. Ermenistan ya da Türkiye’de tüzel kişiliği olan kuruluşlar, Ermenistan ve Türkiye vatandaşları, Ermenistan ve Türkiye’de resmi ikameti olan bireyler Hibe Programı’na başvurabilir.
 • Devlet ve kamu kuruluşları ile siyasi kurum ve örgütler, Hibe Programı’ndan yararlanamaz.
 • Geçerli masraflar, projeye ait harcamalardır. Bu harcamalar arasında a) insan kaynağı (proje direktörü, koordinatör, muhasebeci… vs.) ile uzmanlar için harcırah (yerel ve uluslararası); b) iletişim masrafları (telefon, internet… vs.); c) seyahat masrafları (ulaşım, konaklama, yemek, seyahat sigortası… vs.); d) belirli miktarı aşmayan ekipman, yazılım ve projenin uygulanması için gerekli ofis gereçleri; e) anket / araştırma, çeviri ve yayın masrafları; f) konferans gereçlerinin kirası, çeviri ekipmanları… vs.; g) projenin uygulanması için gerekli diğer masraflar yer alır. Tüzel kişilik statüsündeki başvuru sahipleri, hibe yararlanıcısı olmaları durumunda Ermenistan ve Türkiye’de KDV muafiyet uygulamasına tâbidir.
 • Projelere ait aktivitelerin Ermenistan’da, Türkiye’da ya da her iki ülkede birden yürütülmesi gerekmektedir. Proje faaliyetinin bir kısmının ya da tamamının üçüncü bir ülkede yürütülmesi halinde, bu durumun gerekliliğinin başvuru sahibi tarafından açıklanması gerekir.

Başvuru ve Proje Takvimi

 

Ermenistan’dan yapılacak başvuruların Eurasia Partnership Foundation (EPF), Türkiye’den yapılacak başvuruların Hrant Dink Vakfı’na (HDV) sunulması gerekmektedir. Başvuru dili İngilizce’dir ve son başvuru tarihi 30 Mart 2020’dir. Bu tarihe kadar yapılan başvurularla ilgili değerlendirme sonuçları Konsorsiyum tarafından Nisan 2020 içerisinde açıklanacak olup; hibe yararlanıcısı olmaya hak kazanan başvuru sahipleri, Mayıs 2020’den başlayarak 30 Nisan 2021 tarihine kadar faaliyetlerini hibe desteği ile gerçekleştirebilecekler.

 

Seçim Kriterleri ve Süreci

 

Eurasia Partnership Foundation (EPF) (Ermenistan), Hibe Programı’nın idari yönetiminin nihai sorumlusudur. Türkiye’den yapılacak başvurularla ilgili Hrant Dink Vakfı (HDV) (Türkiye) ile iletişime geçilmelidir.

 

Eksiksiz olarak yapılan başvurular, Program yürütücüsü Konsorsiyum’un sekiz üyesinin her birinden temsilcilerin katılımıyla oluşan bir Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecektir. Avrupa Birliği temsilcileri bu süreçte gözlemci olarak yer alabilirler. Başvurularla ilgili ilk değerlendirme başvurunun dili, başvuru sahibinin uygunluğu, proje süresi ve projenin yapılacağı yer, talep edilen bütçe gibi teknik yeterlilikler üzerine olacaktır. Teknik değerlendirme neticesinde uygun görülen projeler Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek ve hibe almaya hak kazanan başvurular belirlenecektir.

 

Değerlendirme Kurulu’nun başvuruları incelerken göz önüne alacağı seçim kriterleri şu şekildedir;

 

 • Proje teklifi Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı’nın genel hedefine katkı sağlıyor mu?
 • Proje teklifi, başvuru formunda tanımlanan hedef kitlesinin mevcut durumu ve ihtiyaçlarına uygun mu?
 • Proje teklifi, komşu ülkeden bireyler ve/veya kuruluşlarla yapılacak ortaklık(lar) içeriyor mu?
 • Proje teklifinin, hibe desteği sona erdiğinde belirli bir düzeyde de olsa sürdürülebilirliği sağlanıyor mu?
 • Proje teklifi yenilikçi ve katma değer yaratan özelliklere sahip mi?
 • Proje bütçesi gerçekçi mi? Teklif edilen proje fikri ile tutarlı mı?
 • Başvuru sahibi, teklif edilen projenin başarı ile uygulanabilmesi için yeterli kapasiteye sahip mi?

 

Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, Değerlendirme Kurulu aday(lar)dan bazı ek bilgi ve açıklamalar talep edebilir.

 

Bir başvurunun hibe almaya hak kazanabilmesi için Değerlendirme Kurulu’nda yer alan sekiz kurumun her birinin onayı gerekmektedir. Belirli bir başvurunun değerlendirilmesi sürecinde nihai karar verilememesi durumunda, Değerlendirme Kurulu başvuru sahibinden projenin uygulaması ve/veya bütçesinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Böyle bir durumda, başvuru sahibine ilgili değişikliği yapması ve başvuruyu yeniden sunması için iki haftadan fazla olmayacak şekilde ek süre verilir. Bu şekilde yeniden sunulan başvuruların hibe almaya hak kazanması için Değerlendirme Kurulu’nun oybirliği şartı yapılacak ikinci değerlendirmede de aranmaktadır.

 

Hibe Yönetimi

 

Hibe sonuçlarının açıklanmasını takip eden bir aylık süre içinde, yararlanıcı olmaya hak kazanan kişi ve kurumlar Hibe Yönetimi Semineri’ne davet edilecektir. Ermenistan’da yerleşik yararlanıcılar için olan seminer Eurasia Partnership Foundation ofisinde yapılacak olup, Türkiye’de yerleşik yararlanıcılar için olan seminer Hrant Dink Vakfı ofisinde EPF temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşecektir. Her iki komşu ülkedeki yararlanıcıların, diğer ülkedeki proje ortaklarının da kendi bulundukları ülkede düzenlenen seminerlere katılımı talep edilmektedir. Her iki ülkedeki seminerlerde, projelerin ve bütçelerin yönetimi konusunda uygulanacak temel kurallar ve prosedürler hakkında bilgi verilecektir.

 

Hibe Yönetimi Semineri sonrasında, her bir yararlanıcı ile EPF arasında Hibe Sözleşmesi imzalanacaktır. 

 

Görünürlük

 

Konsorsiyum, hibe almaya hak kazanan projelerin görünürlüğünü arttırıcı faaliyetler yürütür ve tavsiyelerde bulunur.

 

Hibe Programı yararlanıcıları AB İletişim ve Görünürlük Kitapçığı (İngilizce) içinde tanımlandığı şekliyle Avrupa Birliği marka ve görünürlük prosedürünü uygulamakla yükümlüdür. Aksi Konsorsiyum ve Avrupa Birliği tarafından talep edilmedikçe ve onaylanmadıkça, yararlanıcıların projelerini Avrupa Birliği desteğiyle Ermenistan – Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı altında yürütülen Hibe Programı kapsamında yaptıklarını belirtmeleri gerekmektedir.

 

Hibe Programı yararlanıcıları ATNP yürütücüsü Konsorsiyum’un iletişim listesine eklenerek Program hakkında gelişmeler, Konsorsiyum etkinlikleri ve diğer ilgili gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir.

                                                                                          

Diğer Hususlar

 

Program yürütücüsü Konsorsiyum, yararlanıcılardan hibe fonunun finansal denetimini isteme hakkını saklı tutar; ancak, projenin toplam bütçesi (finansal denetim maliyeti dâhil) 25.000 Avro’dan daha fazla olamaz.

 

Hibe Programı için son başvuru tarihi 30 Mart 2020’dir. Bu tarihe kadar hibe almaya hak kazanacak yeterlilik ve sayıda başvuru olmaması halinde, Konsorsiyum arta kalan bütçeyi Program’ın önceki evreleri kapsamında hibe alıp ek finansman ihtiyacı olan veya gelişme potansiyeli bulunan projeler için kullanma hakkını kendinde saklı tutar. Fonun bu şekilde kullanımının mümkün olmaması durumunda, Konsorsiyum arta kalan fonu Avrupa Birliği’nin onayına bağlı olarak Ermenistan – Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı kapsamındaki diğer araçlar için kullanma hakkını saklı tutar.

 

Başvuru Prosedürü

Adayların Başvuru Formu, Proje Bütçesi ve Hibe Yönetim Formu’nu (yalnızca tüzel kişilikler için geçerli) İngilizce doldurmaları gerekmektedir. Bu belgelere aynı zamanda Program’ın internet sitesi üzerinden de ulaşılabilir.

 

Başvuru sahibi bir tüzel kişilik ise, Başvuru Formu, Proje Bütçesi ve Hibe Yönetim Formu’nun imza yetkilisi kişi tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde taranarak, PDF formatında başvuru paketi içinde yer alması gerekmektedir. Başvuru sahibi birey (gerçek kişi) ise, Başvuru Formu, Proje Bütçesi ve Hibe Yönetim Formu’nun başvuru sahibi kişi ya da kişiler tarafından imzalı bir şekilde taranarak, PDF formatında başvuru paketi içinde yer alması gerekmektedir. Eurasia Partnership Foundation ve Hrant Dink Vakfı başvuru belgelerinde verilen bilgilerin gizliliğini koruyacağını taahhüt etmektedir.

 

 

Ermenistan’dan başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Eurasia Partnership Foundation [email protected] adresine iletecektir.

 

Türkiye’den başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Hrant Dink Vakfı [email protected] adresine iletecektir.

 

Hibe Programı ile ilgili sorular için.

 

Ermenistan’dan başvuru yapacaklar Eurasia Partnership Foundation’dan Ani Tovmasyan ile iletişime geçebilirler. +374 10 25 15 75 (dahili. 121) ya da +374 95 25 15 76, [email protected]

 

Türkiye’den başvuru yapacaklar Hrant Dink Vakfı’ndan Çağdaş Özbakan ile iletişime geçebilirler. +90 212 240 33 61 (dahili 227), [email protected]

Etkinlik Takvimi
ŞUBAT
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin